Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter,
Kvinnor & Företag Lidingö Ekonomisk Förening

Enligt svensk och EU-lagstiftning (särskilt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR)) ska den vars personuppgifter behandlas med datorer och annan digital teknik informeras om detta och om de rättigheter som den registrerade har rörande behandlingen.

Den här personuppgiftspolicyn är till för att informera dig om vår användning av dina personuppgifter i nätverket.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

”Kvinnor & Företag Lidingö Ekonomisk Förening” är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter när sådan insamlas vid registrering av medlemsskap via kvinnorforetag.nu. Vi ansvarar då för att säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

När du betalar oss via Paypal kommer du att använda deras tjänst och de är personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker däri.

Hur samlas dina personuppgifter in?

All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt lag som personuppgifter.

När du matar in personuppgifter i samband med betalning och registrering av medlemsskap hos oss samt när du skapar ett användarkonto till medlemsportalen, innebär det att personuppgifter samlas in och behandlas. Genom din användning av kvinnorforetag.nu med tillhörande medlemsportal kommer också uppgifter som senaste inloggningsdatum att lagras.

I medlemsportalen kan medlemmarna lämna erbjudanden till varandra genom att maila dem till info@kvinnorforetag.nu.

Vad använder vi personuppgifter till?

Dina uppgifter används för att ge alla medlemmar i nätverket en medlemsförteckning via medlemsportalen på kvinnorforetag.nu. Syftet är att medlemmarna ska kunna kontakta varandra.

Vi använder också dina uppgifter för att kunna skicka inbjudningar till våra event, erbjudanden eller tips mm. Kommunikation sker via hemsidan, nyhetsbrev, sms, facebook eller andra sociala media kanaler. Foton från events kan användas i vår marknadsföring på sociala media.

Vi behöver också personuppgifter för bokföring och fakturering av olika events.

Vem kan personuppgifter komma att delas med?

För att vi ska kunna tillhandahålla hemsidan/medlemsportalen/nyhetsbrev till dig måste vi använda underleverantörer som tillhandahåller mjukvara, IT-driftstjänster och support.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer / föreläsare / samarbetspartners i de fall det behövs för att kunna skicka dig erbjudanden och tjänster. De aktörer som vi delar dina personuppgifter med behandlar då personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Foton från tidigare events kan användas i vår marknadsföring på Facebook, Instagram och liknande kanaler.

Vi kan komma att dela dina uppgifter för bokföringstjänster.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du har alltid rätt att ta del av de uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dem.

Du kan själv ändra dina uppgifter via inloggning på medlemsportalen.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt till invändning mot direkt marknadsföring.

Vill du inte medverka på foton för marknadsföring av nätverket så skicka ett mail till info@kvinnorforetag.nu och låt oss veta det. Då kommer inte bilder på dig att publiceras.

Hur länge sparas dina uppgifter och vad händer när ditt konto stängs?

Medlemskap gäller tillsvidare, men du kan be oss radera dina uppgifter när du vill. Vi behåller dina uppgifter upp till 24 mån efter att medlemskap i karriärnätverket upphört, men tidigare om du ber om det.

Bokföringsuppgifter sparas enligt lag i 7 år.

Du kan närsomhelst avregistrera dig från nyhetsutskicken genom länk i utskicket.

Fördjupning – Ändamål och laglig grund för behandlingen av personuppgifter

Behandling: Betalningstransaktion
Uppgifter: Namn, epost, transaktionsid från PayPal, betalningsdatum
Laglig grund: För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Behandling: Medlemsregister & användarkonto
Uppgifter: Användarnamn, krypterat lösenord, e-postadress, Namn, Adress, telefonnummer, födelseår, hemsida, verksamhet, bransch
Laglig grund: För att fullgöra avtal i vilket du är part.

Behandling: Inbjudningar, marknadsföring, utskick, erbjudanden via e-post och sociala medier.
Uppgifter: Namn, e-post, telefonnummer, fotografier
Laglig grund: Berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande.

Behandling: Bokföring av medlemsavgifter och övrig fakturering
Uppgifter: Betalningsuppgifter
Laglig grund: För att fullgöra en rättslig förpliktelse.

Kontakt

Du kontaktar oss enklast via mail: info@kvinnorforetag.nu