Stadgar

för Kvinnor & Företag, Lidingö Ekonomisk Förening antagna 1996-09-02
(Smärre förtydliganden gjorda 2016-05-20, uppdaterade paragrafer för Uppsägning &
Avgång 2019-03-20, tillägg & uppdatering av paragraf 13, 17, 18 2019-04-26 enl. lagkrav
2023-09-13 Ändring av medlemskriterier i § 4 Medlemskap samt smärre förtydliganden,
språkliga och i linje med lagen om ekonomiska föreningar

§ 1 Firma

Föreningens firma är Kvinnor & Företag, Lidingö Ekonomiska förening.

§ 2 Verksamhetens ändamål och art

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva
ekonomisk verksamhet genom att tillhandahålla subventionerade utbildningstjänster såsom
föredrag, seminarier, kurser och övriga medlemsförmåner såsom rabatter, bidrag och
liknande tjänster. Medlemmarna deltar i den ekonomiska verksamheten genom att begagna
föreningens tjänster, genom egen arbetsinsats eller på annat liknande sätt.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är
– att utbilda och utveckla medlemmarna inom företagandets olika områden,
– att utveckla och stärka såväl nystartade som etablerade kvinnliga företagare,
– att lyfta fram kvinnors kunnande och ge kvinnors företagande ett ansikte för dem själva
och för omgivningen,
– att främja nätverk mellan kvinnliga företagare,
– att verka för att främja villkoren för företagandet på Lidingö.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Medlem ska vara kvinna och driva företag själv eller tillsammans med andra, alternativt vara
företagsledare eller ha en ledande roll. Medlem kan även vara en blivande kvinnlig
företagare.

Ansökan om medlemskap ska prövas och godkännas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 5 Insats

Medlem ska deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 50 kr. Insatsen erlägges vid
erhållande av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska
föreningar så särskilt stadgar. Medlem får därutöver deltaga i föreningen med egna
arbetsinsatser.

§ 6 Avgifter

Medlem ska årligen till föreningen betala en avgift (årsavgift) vilken av föreningsstämman
bestämmes till belopp om högst 3 500 kr. Avgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen
bestämmer. Vidare utgår årlig serviceavgift för tjänster som föreningen tillhandahåller.

§ 7 Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Lidingö stad.

§ 8 Styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till lägst 5 och till högst 9. Styrelseledamöterna väljs av
föreningsstämman. Mandatperioden för ordförande är 1 år och för övriga ledamöter 2 år.

§ 9 Styrelsemöten

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en
styrelseledamot ska styrelsen sammankallas.

§ 10 Styrelsens beslutsförhet och beslutskrav

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat
för, eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. I det fall styrelsen inte är
fulltalig när ett beslut ska fattas gäller för beslutsförheten att mer än en tredjedel av hela
antalet ledamöter har röstat för beslutet.

§ 11 Valberedning

Valberedningen ska bestå av två ordinarie och en suppleant. Valberedningen väljs för tiden
intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 12 Revisor

Antalet revisorer ska uppgå till en ordinarie och en suppleant. Revisorerna väljs för tiden intill
dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna
årsredovisningshandlingarna.

§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 15 Fördelning av vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till
reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 16 Medlemsförteckning

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning.

§ 17 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje
räkenskapsår.

På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt om dispositioner
beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fråga om arvode till styrelseordförande och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden som enligt lag ska förekomma på stämman.

Vid stämman har varje personligen närvarande medlem, som har betalt årsavgift, en röst.
Dock äger inte den avgående styrelsen rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet.
Endast betalande medlem är valbar till styrelsen och till posten som föreningens ordförande.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen, revisorn eller minst 1/10 av föreningens
medlemmar begär det.

§ 18 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor
före samt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra stämma ska
ske senast två veckor före stämman. Då kallelse utgått till stämma ska styrelsen omedelbart
skriftligen underrätta revisorerna därom.

§ 19 Beslut och omröstning vid föreningsstämma

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna
rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val av person och
röstetalet blir lika avgörs valet genom lottning.

Första stycket gäller inte för sådana beslut som för sin giltighet kräver särskild majoritet enligt
dessa stadgar eller enligt lag.

§ 20 Stadgeändring

Beslut att ändra stadgarna fattas av stämman med två tredjedelars majoritet av de röstande.

Första stycket gäller inte för sådana stadgeändringar som för sin giltighet kräver högre ma-
joritet enligt lag.

Stadgeändringar ska anmälas till registrering för att gälla.

§ 21 Uppsägning & Avgång

Medlem har rätt att säga upp sitt medlemskap.
Medlem som betalar årsavgiften genom automatiskt betalningsalternativ (exempelvis
PayPal) som föreningen anvisar, säger upp sitt medlemskap genom att avbryta den
automatiska betalningen. Utträdet ur föreningen sker 365 dagar efter att den senaste
betalningen genomfördes.

Medlem som betalar årsavgiften på annat sätt säger upp sitt medlemskap genom att senast
tio (10) månader efter att den senast aviserade årsavgiften förföll till betalning ha tillställt
styrelsen sin uppsägning till info@kvinnorfortag.nu. Utträdet ur föreningen sker 365 dagar
efter att den senast aviserade årsavgiften förföll till betalning.

§ 22 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller
motarbetar dess intressen eller ändamål kan uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har
rätt att hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom att anmäla detta till
styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

Vid behandling av uteslutningsfrågan har den uteslutna medlemmen närvaro- och
yttranderätt när ärendet behandlas på styrelsemöte eller stämma. Medlem som utesluts eller
utträder har inte rätt att få tillbaka medlemsavgifter som har betalats.

§ 23 Avgång – borttagen

§ 24 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid
ska medlemmarna först återfå inbetalda insatser.