Stadgar

för Kvinnor & Företag, Lidingö Ekonomisk Förening antagna 1996-09-02

 (Smärre förtydliganden gjorda 2016-05-20, § 21 uppdaterad samt § 23 borttagen 2019-03-20. , Tillägg & uppdatering av §13, 17, 18 enl lagkrav 2019-04-26.)

§ 1 Firma

Föreningens firma är Kvinnor & Företag, Lidingö Ekonomiska förening.

§ 2 Verksamhetens ändamål och art

Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bedriva ekonomisk verksamhet genom att tillhandahålla subventionerade utbildningstjänster såsom föredrag, seminarier, kurser och övriga medlemsförmåner såsom rabatter, bidrag och liknande tjänster. Medlemmarna deltar i den ekonomiska verksamheten genom att begagna föreningens tjänster, genom egen arbetsinsats eller på annat liknande sätt.

Föreningen är partipolitiskt obunden.

Föreningens syfte är
– att utbilda och utveckla medlemmarna inom företagandets olika områden,
– att utveckla och stärka såväl nystartade som etablerade kvinnliga företagare,
– att lyfta fram kvinnors kunnande och ge kvinnors företagande ett ansikte för dem själva och för omgivningen,
– att främja nätverk mellan kvinnliga företagare på Lidingö,
– att verka för att främja villkoren för företagandet på Lidingö.

§ 3 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 4 Medlemskap

Medlem ska vara kvinna och egen företagare eller delägare i företag och ha anknytning till Lidingö. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt och prövas och godkännas av styrelsen eller den styrelsen utser.

§ 5 Insats

Medlem ska deltaga i föreningen med ett insatsbelopp om 50 kr. Insatsen erlägges vid erhållande av medlemskap. Insats återbetalas endast i de fall lagen om ekonomiska föreningar så särskilt stadgar. Medlem får därutöver deltaga i föreningen med egna arbetsinsatser.

§ 6 Avgifter

Medlem ska årligen till föreningen betala avgift vilken av föreningsstämman bestämmes till belopp om högst 3 500 kr. Avgiften betalas på sätt och inom tid som styrelsen bestämmer.

§ 7 Styrelse

Föreningens styrelse har sitt säte i Lidingö stad.

§ 8 Styrelseledamöter

Antalet styrelseledamöter skall uppgå till lägst 5 och till högst 9. Styrelseledamöterna väljs av föreningsstämman. Mandatperioden för ordförande är 1 år och för övriga ledamöter 2 år.

§ 9 Styrelsemöten

Ordföranden ska se till att sammanträden hålls när det behövs. På begäran av en styrelseledamot ska styrelsen sammankallas.

§ 10 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

§ 11 Valberedning

Valberedningen ska bestå av två ordinarie och en suppleant. Valberedningen väljs för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 12 Revisor

Antalet revisorer ska uppgå till en ordinarie och en suppleant. Revisorerna väljs för tiden intill dess ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

§ 13 Årsredovisning

Styrelsen ska senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma till revisorerna lämna årsredovisningshandlingarna.

§ 14 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av den eller dem styrelsen utser.

§ 15 Fördelning av vinst

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 16 Medlemsförteckning

Styrelsen ska föra en medlemsförteckning.

§ 17 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Justering av röstlängd
3. Val av minst en justeringsman
4. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
6. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
7. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
8. Fråga om arvode till styrelseordförande och revisorer
9. Budget
10. Medlemsavgift
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor och revisorsuppleant
13. Val av valberedning
14. Övriga ärenden som enligt lag kan förekomma på stämman.

Vid stämman har varje personligen närvarande medlem, som har betalt årsavgift, en röst. Dock äger inte den avgående styrelsen rösträtt i frågor som rör dess ansvarsfrihet.
Endast betalande medlem är valbar till styrelsen och till posten som föreningens ordförande.
Extra föreningsstämma ska hållas när styrelsen, revisorn eller minst 1/10 av föreningens medlemmar begär det.

§ 18 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen. Kallelse ska vara utsänd tidigast fyra veckor före samt senast två veckor före ordinarie föreningsstämma. Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före stämman. Då kallelse utgått till stämma ska styrelsen omedelbart skriftligen underrätta revisorerna därom.

§ 19 Stämmans beslutsförhet

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val av person och röstetalet blir lika avgörs valet genom lottning.

§ 20 Stadgeändring

Beslut att ändra stadgarna fattas av stämman med kvalificerad majoritet. Sådan ändring ska anmälas till registrering för att gälla.

§ 21 Uppsägning & Avgång

Avgång ur föreningen sker genom att medlemmen avbryter sin automatiska betalningsprofil i PayPal. Genom att avbryta den automatiska betalningsprofilen så kommer inte medlemskapet att förlängas. Detta kan göras när som helst innan nästa automatiska dragning utförs av PayPal. Ingen uppsägningstid tillämpas. Själva utträdet sker 365 dagar efter det att betalningen utfördes.

§ 22 Uteslutning

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas. Utesluten medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma genom anmälan därom till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.
Vederbörande äger närvaro- och yttranderätt när ärendet behandlas av styrelsen eller på stämman. Medlem som utesluts eller utträder äger inte rätt att få tillbaka erlagda medlemsavgifter.

§ 23 – Avgång inkl. i § 21

§ 24 Upplösning

Vid föreningens upplösning ska behållna tillgångar delas lika mellan medlemmarna. Därvid ska medlemmarna först återfå inbetalda insatser.